Counter-Strike: GO Europe Live Bet

Older Counter-Strike: GO Europe Competitions

Counter-Strike: GO Europe Teams

Recently Added Bets:

Kilyakin Petr - Michael Mosyuk
Pavel Korolev - Oleg Nikiforov
Andrey Sadkov - Sergei Kuzmin
Alexey Rodin - Sergey Kalenik
Vitaly Sazhnev - Ilya Kutniy
Alexey Slashchilin - Maksim Isupov